Hallo iedereen!

Kennen jullie Binkie Bever?

 

Binkie Bever had een verschrikkelijk groot probleem. Hij kwam niet tot het bouwen van een burcht. Wat voor de meeste bevers heel normaal is, was voor Binkie Bever een enorme taak. Het lukte Binkie niet om een stevig huis in het water te bouwen. Binkie Bever miste de juiste steunbalken om de burcht te bouwen. Het leek wel dat Binkie steeds meer en meer in zijn eigen houten palen verward raakte, al deed hij nog zo goed zijn best. Binkie raakte hoe langer hoe meer in de knoop met de burcht en met zichzelf.

 

Het bevertje voelde zich erg ongelukkig en hij verborg zich meer en meer voor de andere bevers. Bij wie kon Binkie Bever terecht? De andere bevers zouden hem zeker uitlachen als hij hen vertelde dat hij niet in staat was om een burcht te bouwen. Binkie werd triester en triester. Hij verloor de mooie glans op zijn vacht, hij werd ziek van verdriet.

 

Zo kon het niet langer! Binkie verzamelde al zijn moed die hij in zijn kleine lijfje had en ging zelf hulp zoeken.Op zijn zoektocht kwam hij Babs , een grote bever met een zachte pels en lieve ogen tegen. Babs was volgens Binkie de juiste bever om alles aan te vertellen.Babs luisterde aandachtig en beloofde om hem te helpen. Samen gingen ze aan het werk. Zij leerde Binkie hoe hij bomen moest omknagen, hoe hij de boomstammen aan elkaar moest maken om zo een mooi huis in het water te bouwen. Tijdens het bouwen van Binkies burcht kwamen andere bevers en bevertjes ook aankloppen bij Babs. Babs wilde graag iedereen helpen maar soms lukte het niet. Op een dag zwom Babs verdrietig in de rivier tot zij plots Bella zag. Bella was een groepje kleine bevertjes aan het leren zwemmen. Eén bevertje bleef een beetje achter. Babs bracht hem weer bij de groep. 

 

Babs en Bella beseften dat je met 2 meer kan dan alleen! Vanaf die dag  werkten Babs en Bella samen om alle bevers en bevertjes te helpen!

 

 

Wie zijn wij?

Heb jij misschien een probleem, groot of klein? Zoek je hulp of iemand die alleen maar luistert. Dan willen wij je best proberen te helpen. Wij willen naar je luisteren en proberen de juiste steunbalken te zetten naar de anderen. Samen zoeken we naar een oplossing. Vanaf dit schooljaar werken juf Kim en juf Sandra aan de zorg op school.

 

Vind je het moeilijk om een gesprek te beginnen, mail, bel of sms naar

 

Zorgvisie

Onze school heeft zijn naam niet toevallig gekregen. Wij bestaan uit verschillende kleine stukjes die samen één geheel vormen. Waar plaats is voor elk individueel stukje, heel uniek: Mozaïek.

 

Wij willen een leersituatie creëren die toelaat dat onze kinderen ontplooien tot “sterke en zelfstandige” mensen via een positief zelfbeeld, kennis en vaardigheden. Ieder kind krijgt bij ons de kans om te ontwikkelen en te ontplooien volgens zijn of haar mogelijkheden in een eigen tempo.

 

Door te geloven in de groei van onze kinderen, werken wij op een zorgzame wijze aan ontwikkelingskansen. Zorg is iets wat overal in voorkomt, iets wat leeft binnen de schoolmuren; het is een manier van kijken naar; van denken over; het gaat over een zorgbrede aanpak op alle terreinen; het is een manier van “zijn”.

 

Om die ontwikkelingskansen te verhogen, werken wij handelingsgericht:

  • Onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal
  • De leerkracht doet er toe
  • Ons handelen is doelgericht
  • De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant
  • Positieve aspecten zijn van groot belang
  • Het gaat om afstemming en wisselwerking
  • Wij werken constructief samen

 

Het handelingsgericht werken zit verweven in onze zorgstructuur. Onze zorgstructuur wordt beschreven in het zorgcontinuüm. Dit zorgcontinuüm wordt gebruikt om de gradaties in afstemming van hulp af te beelden. Het gaat hier over een continuüm waarin alle betrokkenen rond het individuele probleem blijven samenwerken.

 

Onderaan in het zorgcontinuüm staat de brede basiszorg (fase 0). Zoals een ouder voor zijn kind zorgt, zo zorgt een leerkracht voor zijn leerlingen: Zij houdt rekening met de verschillen tussen de leerlingen.

Om elke leerling optimale groeikansen te geven, plaatsen we zijn onderwijsbehoeften centraal. De  leerkracht stimuleert  de ontwikkeling van onze leerlingen via een krachtige leeromgeving. Zij werkt preventief. Zij probeert problemen te voorkomen. De leerkracht versterkt wat goed gaat om te kunnen werken aan wat minder goed gaat. Goede zorg start met goed onderwijs. De leerkracht onderzoekt wat dit kind echt nodig heeft.

De leerkracht is de spilfiguur van zorg. De leerkracht doet er toe!

 

Wij creëren in onze school een krachtige leeromgeving door te werken met een takenbord vanaf de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. Door het onderwijs te laten aansluiten bij de belevings-en ervaringswereld van de kinderen en door ze onderwijs op maat aan te bieden.

Via spontane en ook gerichte observaties en toetsen volgt de  leerkracht elke leerling op. Op basis daarvan doet zij interventies binnen de klas. Dat vergt een gedifferentieerde aanpak en een flexibele klasorganisatie. Het zorgteam ondersteunt daarbij. (constructief samenwerken). Zij observeren en differentiëren, zij kunnen aangepast materiaal gebruiken, samen oplossingen zoeken, takenbord, …

 

Door deze eerste signaleringen wordt het aanbod beter  afgestemd op het kind.  Het gaat hier vooral over de algemene indrukken over de ontwikkeling van het kind en over het leren van deze leerling.

Ook bij de evaluaties, waarderen we het unieke van ieder kind. We doen evaluaties om een zicht te krijgen op de vorderingen in het ontwikkeling van het kind. De nadruk ligt hierbij op het proces en niet op wat de leerling op een bepaald moment kent of kan. Door deze brede evaluatie kan het onderwijsaanbod nog beter afgestemd worden op de behoefte van het kind.

Het leerproces wordt gerapporteerd. Maar het gaat verder dan enkel het rapport. Het rapport dient om de verdere ontwikkeling van de leerling te ondersteunen. We betrekken de ouders bij dit leerproces door met hen in communicatie te gaan. Ook de leerlingen zelf worden in de proces betrokken door leren-leren, leren reflecteren,…

 

De klasleerkracht heeft de ‘eerste lijnszorg’. Zij neemt verantwoordelijkheid op voor kwalitatief en goed zorgzaam onderwijs.

 

Wanneer we merken dat de ontwikkeling van een leerling toch niet vlot ondanks onze inspanningen, gaan we, via overleg, nagaan welke stappen we kunnen zetten om het ontwikkelingsproces een stimulans te geven. Wanneer er dus sprake is van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften gaan we over tot verhoogde zorg (fase 1).

We vertrekken weer van de behoeften van de leerling. Wat heeft deze leerling nodig in zijn ontwikkelingsproces? Ook de ondersteuningsbehoeften van de ouders en leerkrachten worden niet vergeten.

We gaan na wat de leerling al kan, wat wel goed gaat. Zijn positieve aspecten worden gebruikt om zijn onderwijsbehoeften te ondersteunen.

Deze stappen worden weergeven via een handelingsplan en op regelmatige tijdstippen geëvalueerd. Indien nodig aangepast. (handelen is doelgericht)

Deze zorg wordt vooral binnen de klascontext gerealiseerd. Het gok-zorgteam heeft hierbij een ondersteunende rol. We werken ook nauw samen met het CLB om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op te volgen, interventies uit te werken en die met de leerkracht te overleggen. Ook de ouders worden in deze fase zeker niet vergeten. Hun ervaringsdeskundigheid kan van groot belang zijn. (werkwijze is systematisch, in stappen en transparant)

 

Voor een kleiner aantal leerlingen volstaat verhoogde zorg niet. Wanneer dit gesignaleerd wordt (door ouders, klasleerkrachten,, leerlingen zelf,….) overleggen wij met alle betrokken partijen de uitbreiding van de zorg (fase 2). Samen met het CLB wordt de aanpak van onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de ouders en de leerkrachten besproken.

Wij gaan samen actief op zoek naar oplossingen.

 

Soms kan het zijn dat ons zorgaanbod en de eventuele ondersteuning onvoldoende is. Wij kunnen soms onvoldoende draagvlak hebben om op een gepaste manier in te gaan op de onderwijsbehoeften van een leerling. Het gaat hier over een leerling voor wie een individueel handelinsplan en individueel curriculum noodzakelijk zijn.

Wij communiceren hier op over met alle betrokken partijen. Wij willen de ouders ondersteunen in het juiste keuzeproces. (fase 3)